Algemene voorwaarden

 

Internet:          www.camping-benesov.nl

Email:             campingdebongerd@hotmail.com

Adres:             Benesov 104, 67953 Benesov te Tsjechië

Telefoon:        0611040721 of +420601153425

IBAN:               CZ5901000001154446820247

Bic/Swift code: KOMBCZPPXXX

IČO nummer: 2691 5898

DIČ nummer: 284-2691

 

 

Algemene Voorwaarden Van “Camping de Bongerd”

Floran en Wieke Adamse, hierna te noemen “de beheerder”, zijn de eigenaars en beheerders van Camping de Bongerd. De beheerders kunnen zich laten vervangen door een derde en of zijn familie/kinderen. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verblijvende, hierna te noemen “de gebruikers”, van camping “De Bongerd”. De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van onze huisregels en de algemene voorwaarden. Men dient zich hier aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn de gebruikers verplicht er voor zorg te dragen dat al hun gasten op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden, huisregels en zich conform gedragen.  Op onze facturen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

De staanplaatsen dienen door de gebruikers correct te worden gebruikt en schoon gehouden te worden. De gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen met onze huisregels en mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers zijn de beheerders niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op Camping de Bongerd zijn voor rekening van de gebruikers. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerders dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerders.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Camping de Bongerd. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de beheerders zijn bevestigd.

 

Aanbiedingen, prijzen en tarieven: Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van camping de Bongerd en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De beheerders zijn niet aan kennelijk fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. Prijzen zijn steeds exclusief kosten van toeristenbelasting en/of andere kosten.

 

Reservering: De beheerders nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Zodra de beheerders een opdracht tot reservering heeft ontvangen, telefonisch, schriftelijk of via de website, en de reservering in behandeling neemt ontvangt de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering een reserveringsformulier per e-mail. Is de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een reserveringsformulier dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met de beheerders, bij gebreke waarvan kan geen beroep op de reservering worden gedaan. Door de beheerders gestuurde boekingsformulieren / facturen en eventueel andere bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf. Tussen de huurder en de beheerders komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de beheerders het reserveringsformulier en eventuele andere schriftelijke bescheiden per e-mail retour heeft ontvangen. Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen zijn de beheerders niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van de beheerders om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval dat de beheerders wijzigingen van de huurder accepteert, kunnen de beheerders de huurder wijzigingskosten in rekening brengen.

De overeenkomst betreft de huur van de faciliteiten voor recreatief gebruik.

Betaling en verdere afwikkeling: De factuur is opgemaakt in Tsjechische kronen en er dient binnen 10 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huursom. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij last-minute boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 8 weken) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan.

Betaling kan per bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Camping de Bongerd. Op verlangen van de beheerders dient de huurder een bewijs van betaling te overleggen. Betalingen contant op de camping dienen te geschieden in Kc.

 

Reserveringskosten: Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

 

Annuleren: Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering tot 2 weken voor de ingangsdatum wordt 30% van de totale prijs in rekening gebracht. Bij annuleringen minder dan 1 week voor de ingangsdatum wordt 75% van de totale prijs in rekening gebracht. Een annulering dient u schriftelijk te melden.

 

Auto’s: We zijn een auto – vrije camping daarom zijn auto’s enkel en alleen bij aankomst en vertrek op het terrein buiten de paden toegestaan. Op de dag van aankomst en op de dag van vertrek mag de auto eventueel wel buiten de paden komen. Auto’s van eventueel bezoek mogen niet op het kampeerveld komen.

 

Aankomst en vertrek: U dient zich bij aankomst eerst bij de beheerder te melden, alvorens een plaatsje te zoeken. Dit kan in de receptie gelegen in de recreatieruimte. De plaats moet op de dag van vertrek in schone staat worden achtergelaten. Aankomst op de camping zijn na 13.30 uur, afrekenen kan tot uiterlijk 23.00 uur op de avond voor vertrek en vertrek is voor 11.30 uur. Anders is mogelijk als er ruimte is in de planning en altijd in overleg.

Klachten: Heeft de huurder gegronde klachten, dan dient hij dezelfde dag nog contact op te nemen met de beheerders, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.

 

Slotbepaling: Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de algemene voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de algemene voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt
gebracht.

 

Aldus vastgelegd te Benesov, op 01 oktober 2017

Floran en Wieke Adamse